NEXCO中日本 驾驶员网站

重要通知

到10月31日为止,节假日不能打折
  • 通行费及路线搜索
  • 交通信息
  • 交通拥堵预测
  • 施工管制计划
  • ETC及折扣指南
  • 旅行及驾驶
  • 安全行车注意事项